• 13:44 – Продолжается рабочий визит министра иностранных дел Армении Ара Айвазяна в Грузию. 
 • 13:39 – Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен подтвердил обещание избранного президента Джо Байдена поддержать резолюцию о признании Геноцида армян 
 • 15:33 – В Таджикистане зафиксирована самая высокая за последние 10 лет инфляция 
 • 13:44 – Продолжается рабочий визит министра иностранных дел Армении Ара Айвазяна в Грузию. 
 • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
 • 12:29 – На борту затонувшего у берегов Турции судна были 10 украинцев 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

ՀԷՑ-Ի «ՎՍՏԱՀՈՒԹՅԱՆ» ՀԵՌԱԽՈՍՆ ԱՇԽԱՏՈՒՄ Է ՃԻՇՏ ՀԷՑ-Ի ՉՀԻՄՆԱՎՈՐՎԱԾ ՍԱԿԱԳՆԻ ՆՄԱՆ

 • 13.06.2015, 14:10,
 • 0
 • : ~ 1 минута на чтение:  

ՀԷՑ-Ի «ՎՍՏԱՀՈՒԹՅԱՆ» ՀԵՌԱԽՈՍՆ ԱՇԽԱՏՈՒՄ Է ՃԻՇՏ


ՀԷՑ-Ի ՉՀԻՄՆԱՎՈՐՎԱԾ ՍԱԿԱԳՆԻ ՆՄԱՆ


 


ՀԷՑ-Ի «ՎՍՏԱՀՈՒԹՅԱՆ» ՀԵՌԱԽՈՍՆ ԱՇԽԱՏՈՒՄ Է ՃԻՇՏ ՀԷՑ-Ի ՉՀԻՄՆԱՎՈՐՎԱԾ ՍԱԿԱԳՆԻ ՆՄԱՆ


ՀԷՑ-ի կայ­քի ու­սում­նա­սի­րութ­յան արդ­յուն­քում բազ­մա­թիվ ին­չու­ներ են ա­ռա­ջա­նում: Դ­րանք պար­զա­բա­նե­լու նպա­տա­կով «Ի­րա­վունք»-ը հու­նի­սի 3-ին դի­մեց ՀԷՑ-ի լրատ­վա­կան ծա­ռա­յութ­յա­նը, սա­կայն մեր պա­տաս­խա­նը ստա­ցանք հու­նի­սի 12-ին, այ­սինքն՝ օ­րեն­քով սահ­ման­ված ժամ­կե­տից բա­վա­կա­նին ուշ: Ինչ­ևէ, նշենք, որ հու­նի­սի 3-ին մեր կող­մից ՀԷՑ-ի «Վս­տա­հութ­յան»հե­ռա­խո­սա­հա­մա­րին կա­տա­րած զան­գով պար­զել էինք, որ նույն օ­րը՝ ժա­մը 10.00-ից մինչև 12.00-ն­ ըն­կած ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում ՀԷՑ-ի «Վս­տա­հութ­յան» հե­ռա­խո­սը չի պա­տաս­խա­նում:


«Ի­րա­վունք»-ի գրա­վոր հարց­մանն ի պա­տաս­խան ՀԷՑ-ի հա­սա­րա­կայ­նութ­յան հետ կա­պե­րի և լ­րատ­վութ­յան ծա­ռա­յութ­յու­նից գրա­վոր պա­տա­խա­նե­ցին, որ՝ «ՀԷՑ» ՓԲԸ կող­մից վեր­ծան­վել են ժա­մը 10.00-ից մինչև 12.00 ըն­կած ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում “Վս­տա­հութ­յան” հե­ռա­խո­սա­հա­մա­րին ուղղ­ված հե­ռա­խո­սա­զան­գե­րը: Պարզ­վել է, որ նշված ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում ստաց­վել է մեկ հե­ռա­խո­սա­զանգ` ժա­մը 11.30-ին: Նշ­ված ժա­մին հա­մա­պա­տաս­խան աշ­խա­տա­կի­ցը զան­գին չի պա­տաս­խա­նել խորհր­դակ­ցութ­յան լի­նե­լու պատ­ճա­ռով:


«Ի­րա­վունք»-ի այն հար­ցին, թե ընդ­հան­րա­պես ազ­գաբ­նակ­չութ­յու­նը հա­ճա՞խ է դի­մում «Վս­տա­հութ­յան հե­ռա­խո­սա­հա­մար» ծա­ռա­յութ­յա­նը և­ ի՞նչ խնդիր­նե­րով, ՀԷՑ-ից պա­տաս­խա­նե­ցին, որ. «Վս­տա­հութ­յան» հե­ռա­խո­սա­հա­մա­րին զան­գա­հա­րում են ա­մե­նա­տար­բեր հար­ցե­րով: Լի­նում են օ­րեր, երբ զան­գեր փաս­տա­ցի չեն գրանց­վում, քիչ չեն նաև օ­րե­րը, երբ մեկ օր­վա մեջ եր­կու կամ ա­վե­լի զանգ ենք ստա­նում: Մեր քա­ղա­քա­ցի­նե­րից շա­տե­րին թվում է, որ «վստա­հութ­յան հե­ռա­խո­սա­հա­մա­րը» տե­ղե­կատ­վա­կան ծա­ռա­յութ­յուն է ա­պա­հո­վում. եր­բեմն բա­ժա­նորդ­նե­րը խնդրում են տե­ղե­կատ­վութ­յան տրա­մադ­րել ա­մե­նա­տար­բեր հար­ցե­րի շուրջ (hա­ղոր­դել այս կամ այն մաս­նաճ­յու­ղի, ցան­ցի, տե­ղա­մա­սի հե­ռա­խո­սա­հա­մա­րը, թե ինչ­պես դառ­նալ բա­ժա­նորդ, որ­քան է հար­կա­վոր վճա­րել նոր հաշ­վի­չի հա­մար և­ այլն), այդ իսկ պատ­ճա­ռով նման զան­գե­րի հաշ­վա­ռում չի կա­տար­վում»: Պա­տաս­խա­նում աս­վում էր նաև, որ. «ՀԷՑ-ի «վստա­հութ­յան հե­ռա­խո­սա­հա­մարն» ի­րա­կա­նում կո­ռուպ­ցիա­յի և­ ըն­կե­րութ­յան ան­մաք­րա­բա­րո աշ­խա­տա­կից­նե­րի հա­կաի­րա­վա­կան գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րի դեմ պայ­քա­րի արդ­յու­նա­վետ գոր­ծիք է, իսկ բո­ղոք­նե­րը տար­բեր են, սկսած տե­սուչ­նե­րի կող­մից կա­տար­ված հա­վե­լագ­րում­նե­րի մա­սին բո­ղոք­նե­րից, նյար­դա­յին աշ­խա­տան­քի կամ հաշ­վիչ­նե­րի խա­փան­ման, հնա­ցած է­լեկտ­րա­կան լա­րե­րի հե­նա­րան­նե­րի հետ կապ­ված բո­ղոք­նե­րից մինչև է­լեկտ­րա­սար­քա­վո­րում­նե­րի խա­փան­մա­նը հան­գեց­նող բո­ղոք­նե­րը»:


Իսկ 2014 թ.-ին քա­նի՞ զանգ է գրանց­վել նշված ծա­ռա­յութ­յան հե­ռա­խո­սա­հա­մա­րին, և քա­նի զանգ2015 թ.-ի ա­ռա­ջին կի­սամ­յա­կի ըն­թաց­քում հա­ցին ի պա­տաս­խան ՀԷՑ-ը տրա­մադ­րել է հետև­յալ տվյալ­նե­րը՝ 2014թ. սեպ­տեմ­բեր- դեկ­տեմ­բեր ա­միս­ներն ըն­կած ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում ստաց­վել է37 զանգ-բո­ղոք, իսկ 2015թ.-ի ըն­թաց­քում 38 զանգ-բո­ղոք:


Հ.Գ. Ս­տաց­վում է, որ ՀԷՑ-ում ամ­բող­ջա­կան տվյալ­ներ չկան 2014 թվա­կա­նի ըն­թաց­քում ի­րենց վստա­հած զան­գա­հա­րող­նե­րի թվի մա­սին: Փաս­տո­րեն կա­րե­լի է են­թադ­րել, որ հենց այս­տե­ղից որ­տե­ղից պետք է, որ սկսվեր կո­ռուպ­ցիա­յի և­ ըն­կե­րութ­յան ան­մաք­րա­բա­րո աշ­խա­տա­կից­նե­րըի հա­կաի­րա­վա­կան գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րի դեմ պայ­քա­րը, նույն վայ­րում էլ տե­ղի է ու­նե­նում ստաց­ված տվյալ­նե­րի «ջրու­մը», քա­նի որ տվյալ­ներ չկան ոչ միայն զան­գե­րի տա­րե­կան քա­նա­կի մա­սին, այլև՝ ա­մե­նայն հա­վա­նա­կա­նութ­յան՝ բո­վան­դա­կութ­յան: Ն­ման դեպ­քում հե­տաք­րիր է թե ՀԷՑ-ում հա­կաի­րա­վա­կան գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րի դեմ պայ­քա­րի ի՞նչ «արդ­յու­նա­վետ գոր­ծի­քա­կազմ» է կի­րառ­վում, կամ ընդ­հան­րա­պես կի­րառ­վո՞ւմ է արդ­յոք:


ԱՐՄԻՆԵ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

 •   Просмотров Сегодня: 370


 •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
 •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

 • Мы в Телеграм
  Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
  Flag Counter
  FOCUS IP TV - LIVE
  РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
  Фото дня

  → Место Рекламы

  Реклама на Радио в Армении
  • Сегодня
  • Читают
  • Комментируют
  Наш ТВИТТЕР
  ENGLISH NEWSFEED
  Armenia will raise public debt threshold
  November 2, 2020 - 15:45 AMT Armenia will raise the thresholds of public debt as the country's economy was also impacted by the martial law ...

  Yerevan: Ankara, Baku seek to give Karabakh conflict a religious dimension
  November 2, 2020 - 11:47 AMT The transfer of jihadists to the Nagorno-Karabakh conflict zone reveals the intentions of the Turkish-Azerbaijani ...

  Armenia GDP decline forecast revised downward to 6.8%
  November 2, 2020 - 13:04 AMT The Ministry of Finance has revised the forecasted decline in Armenia's economy in 2020 from 2.6% to 6.8%, Finance ...

  Azerbaijan tried to bring armored vehicles to the south but couldn't
  November 2, 2020 - 11:20 AMT The Azerbaijani forces attempted to bring armored vehicles close to the southeastern part of the frontline overnight, ...

  Covid-19: Armenia infections grew by 1194 in the past day
  November 2, 2020 - 11:23 AMT The number of confirmed coronavirus infections in Armenia grew by 1194 to reach 93448 on Monday, November 2 morning ...

  Azeri troops cut off fallen Armenian soldier's ear
  November 1, 2020 - 19:25 AMT Azerbaijani social media users have been disseminating more footage depicting the torture of Armenian prisoners of war, ...

  Karabakh mosque damaged in Azerbaijan's shelling
  November 1, 2020 - 16:24 AMTGohar Agha Mosque in Shushi, Nagorno-Karabakh was partially damaged in Azerbaijan's shelling of civilian settlements ...

  all news→

  → Место Рекламы

  СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

  → Место Рекламы

  СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

  → Место Рекламы

  ХОРОШАЯ РЕКЛАМА